jueves, 23 de octubre de 2008

El seguimient pluviohidrològic

El seguimient pluviohidrològic
El Pla Especial davant del Risc d'Inundacions estableix, en la fase de preemergència, dues situacions que obeeixen a l'evolució habitual en la gestió i control dels esdeveniments i que són:
· Alerta d'avís meteorològic.
· Seguiment pluviohidrològic .

En la situació de Seguiment PLUVIOHIDROLÒGIC l'objectiu bàsic és la confirmació de la previsió de pluges, la seua localització geogràfica i la seua evolució, per a poder comprovar si les precipitacions poden derivar en una situació d'emergència.

El seguimient pluviomètric
Un element clau per a la previsió és conéixer si se superen els límits que determinen si les pluges són especialment intenses (si superen els 30 l/m2 en una hora o 50 l/m2 en 4 hores).Per a això és molt important que aquest seguiment es realitze des del primer moment, i es procure tindre informació a intervals regulars de temps, informació que ha de transmetre's als municipis pròxims i als centres de Coordinació d'Emergències.
Gràcies a això es pot tindre informació en temps real, bàsica per a l'adequada previsió de les situacions d'emergència, en especial en les conques de rambles i barrancs, en què els esdeveniments se succeeixen amb gran rapidesa.
La dada de la precipitació total registrada després d'un episodi de pluges intenses, encara tenint rellevància estadística, no resulta d'utilitat en les situacions d'emergència. Cal insistir en la idea del seguiment pluviomètric mentre s'estan produint les pluges, que és la dada realment important i que ens permetrà, juntament amb les dades proporcionades pel Sistema Automàtic d'Informació Hidrològica de les Confederacions i pel Centre Meteorològic Territorial de València, una millor previsió de l'evolució de l'emergència.

Instruccions per al Centre de Comunicacions de l'Ajuntament (o persona designada per aquest)
El Centre de Comunicacions de l'Ajuntament transmetrà el comunicat d'alerta per pluges intenses, procedent del Centre de Coordinació d'Emergències (CCE), a:
L'alcalde.
Membres del Pla d'Actuació Municipal davant d'Inundacions.
Pluviometrista (col·laborador de l'Ajuntament) o responsable de la lectura del pluviòmetre (en ajuntaments amb pluviòmetre).

El Centre de Comunicacions de l'Ajuntament transmetrà la informació, proporcionada pel pluviometrista de pluges, a partir de la detecció de quantitats superiors a 50 l/m2 en 4 hores (o periode inferior), o 30 l/m2 en una hora (*) a:
L'alcalde.
Ajuntaments aigües avall.
Centre de Coordinació d'Emergències (Tel. 1·1·2).

Des del moment que es confirme que s'estan produint pluges intenses, el Centre de Comunicacions de l'Ajuntament demanarà dades dels municipis situats en la mateixa conca, per tal de tindre una referència del tipus de precipitació, la seua intensitat i extensió territorial, i se centrarà en especial en els municipis de la seua conca.És molt important que en el cas que arriben a produir-se pluges intenses d'importància sense avís previ i sense haver rebut cap tipus d'alerta meteorològica, es comunique la situació a:
L'alcalde i membres del Pla d'Actuació Municipal davant d'Inundacions.
Pluviometrista..

Centre de Coordinació d'Emergències (Tel. 1·1·2).
Es posarà en marxa el seguiment de pluges a la conca, tal com s'ha indicat anteriorment.La presa de dades de les pluges al municipi es realitzarà en la Fitxa per a lectura de precipitacions en pluviòmetres . És aconsellable que la lectura del pluviòmetre s'efectue almenys una vegada cada hora o cada 30 l/m2. La importància d'aquesta informació radica en el fet que es realitze i es conega en temps real i mai en un interval de temps diferit, atés que impediria l'adequada previsió de la situació. (*) NOTA: les quantitats de 50 i 30 l/m2 són arbitràries, i seran significatives o no en funció de l'interval horari en què es registre.

Instruccions per al pluviometrista
· El Centre de Comunicacions (Policia Local) del seu Ajuntament li transmetrà el comunicat d'Alerta per Pluges Intenses.
· A partir d'aqueix moment, i en cas de produir-se les pluges, n'efectuarà un seguiment. Quan es registren 50 l/m2 en un període de 4 hores o inferior, o 30 l/m2 en 1 hora (*), informarà el Centre de Comunicacions de l'Ajuntament. En cas de no poder comunicar amb aquest, informarà el Centre de Coordinació d'Emergències (Tel. 1·1·2).
· La presa de les dades de pluges s'efectuarà en la Fitxa per a lectura de precipitacions en pluviòmetres adjunta. És aconsellable emprar una fitxa per a cada dia, i es comptabilitzarà aquesta des de les 8 hores fins a les 8 hores del dia següent.
· Es recomana que en la mesura que siga possible, els mesuraments s'efectuen una vegada a l'hora o cada 30 l/m2.
· En cas de produir-se pluges intenses sense avís previ, s'alertarà al Centre de Comunicacions de l'Ajuntament quan es registren les quantitats anteriorment citades.

( *) NOTA: les quantitats de 50 i 30 l/m2 són arbitràries, i seran significatives o no en funció de l'interval horari en què es registren.

El seguiment hidrològic
Instruccions per al Centre de Comunicacions de l'Ajuntament (o persona designada per aquest)
El Centre de Comunicacions de l'Ajuntament, en rebre el comunicat d'Alerta per Pluges Intenses procedent del Centre del Coordinació d'Emergències (CCE), alertarà el responsable de la lectura de l'escala sobre aquesta circumstància.
Quan calga conéixer l'evolució del cabal a causa de la intensitat de les pluges, o es produïsca una sol·licitud del CCE o d'algun ajuntament de la conca, es mobilitzarà el lector de l'escala perquè es desplace a realitzar la seua lectura.
Les dades facilitades pel lector de l'escala seran anotades en la Fitxa de seguiment de cabals y seran comunicades a:
Alcalde del municipi o persona designada per aquest.
Ajuntaments aigües avall, amb escala i/o risc d'inundacions.
Quan es tracte de dades significatives, es comunicaran al CCE (Tel. 1·1·2).
El responsable del Centre de Comunicacions de l'Ajuntament es mantindrà en contacte permanent amb els ajuntaments situats aigües amunt, per a conéixer el desenvolupament de l'episodi, i demanarà la informació sobre la lectura de les escales per a la seua anotació en la Fitxa de seguiment de cabals. .Finalitzat l'episodi de pluges, es trametran les fitxes de seguiment de cabals a l'Àrea del Servei d'Emergències (Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències) al núm. de fax 96 398 66 45, per al seu posterior estudi per la Confederació Hidrogràfica.
En conques amb una sola escala, el responsable del Centre de Comunicacions farà ús, igual que el lector de l'escala, de la Fitxa per a lectura del nivell d'aigua en escales per al seguiment de l'episodi. Dita fitxa serà tramesa, així mateix, a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències per al seu estudi.

Instruccions per al lector de l'escala
El lector de l'escala proporcionarà al Centre de Comunicacions (Policia Local) de l'Ajuntament les seues dades de localització.Quan reba el comunicat d'Alerta per Pluges Intenses transmés pel Centre de Comunicacions de l'Ajuntament, romandrà atent a l'evolució dels esdeveniments, davant de la seua possible mobilització.
Quan reba l'avís de mobilització del Centre de Comunicacions de l'Ajuntament, procedirà al control de l'escala.Per a això haurà de:
Tindre previst el lloc des d'on puga visualitzar l'escala situada al llit del riu o barranc. Aquest punt reunirà els suficients criteris de seguretat.
Anotarà en la Fitxa per a lectura del nivell del aigua en escales, els diferents valors aconseguits en l'escala.
Efectuarà mesuraments de l'escala, amb la periodicitat que li fixe el Centre de Comunicacions.
Reflectirà en l'apartat observacions/conseqüències de la fitxa, el possible risc de desbordament, punts de desbordament i zones inundades.
Després de cada observació, comunicarà al Centre de Comunicacions de l'Ajuntament els resultats obtinguts.
Procediment de lectura de l'escala: es restarà de l'altura total de l'escala la mesura de les franges que queden per damunt del nivell de les aigües.
http://www.112cv.com/112cv/marco.jsp?p1=informacion_ciudadano/INUND/seg_pluvi_val.htm

No hay comentarios: