martes, 31 de marzo de 2009

El nuevo puente de la Almassera de El Verger

Información 31/03/2009
¿Un nuevo puente antirriadas?
La Plataforma Ciutadana Riu Girona ha exigido respuestas a las administraciones sobre el futuro puente que ya se levanta en la calle Almàssera del Verger. En febrero, la presidenta remitió una carta a la conselleria y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) preguntando si el nuevo puente "soportará una avenida torrencial de las características de la ocurrida en octubre de 2007".
http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009033100_17_869342__Marina-Alta-nuevo-puente-antirriadas

lunes, 30 de marzo de 2009

Contestación de la Confederación Hidrográfica del Jucar a nuestra carta de febrero sobre las características del puente nuevo de El Verger


(NUESTRA CARTA ANTERIOR - Se mandaron dos copias identicas, una a la Conselleria y otra a la CHJ. La Consellería todavía no ha contestado)
A LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y VIVIENDA

Dª Mª JOSE MULLOR MORENO, mayor de edad, con domicilio en 03770 El Verger, C/ Ondara, nº 4-b y provista del NIF 76.080.659, actuando en calidad de Presidenta de la Plataforma Ciutadana Riu Girona con CIF G 54337597; ante la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, comparece y como mejor en Derecho proceda, DICE:

Que con el fin de seguir con la labor de promoción del estudio y la investigación de las avenidas del río Girona y con el objeto de conocer la situación real actual del cauce del río y las infraestructuras existentes ante la eventual llegada de nuevas lluvias y posible riesgo de avenidas, interesa se facilite a la Plataforma la siguiente información con relación a las obras de construcción de un nuevo puente tras la demolición del existente a la altura de la C/ Almassera el pasado mes de octubre 2008
I.- Plazo previsto para su construcción y total acabado garantizando la circulación vial y de peatones, así como empresa adjudicataria de las obras.
II.- Características del nuevo puente a construir, tales como ancho del tablero, altura respecto al cauce, será totalmente diáfano, etc…
III.- Si la capacidad hídrica del cauce resultante tras la construcción del puente, será suficiente para aguantar las posibles avenidas sin riesgo de desbordamiento.
IV.- Si por su estructura y configuración se evitará la formación de tapones con restos de cañas y podas y resistirá la fuerza del agua en caso de avenida torrencial.
V.- Carácter de las obras, es decir si el puente será definitivo o tiene carácter de provisionalidad a la espera de la redacción del Plan Director.
En definitiva interesa se informe si una vez concluidas las obras del puente y este haya sido sustituido, se garantizará que el mismo podrá soportar una avenida torrencial de las características de la ocurrida en octubre 2007 y se evitará el riesgo de desbordamiento con el consiguiente peligro para las personas y los bienes.

Por lo expuesto:
A LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA Y VIVIENDA SOLICITO: Que teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma, lo admita y en su virtud, acuerde informar acerca de los extremos interesados.

En Valencia, a cuatro de febrero de dos mil nueve.

domingo, 29 de marzo de 2009

Fotos de la Jornada Técnica

Jornada Tecnica sobre Riscos de Inundacio en Els Poblets

Video de la 1ª Jornada Técnica


Jornada técnica sobre los riesgos de inundación. Rio Girona from Pere Cardona on Vimeo.


Carta del Riu Girona (esborrany)


CARTA DEL RIU GIRONA
Justificació de la Carta


El desenvolupament de la nostra societat en els últim dos segles ha propiciat un augment espectacular de la població a nivell mundial, així com una explotació sense precedents dels recursos naturals. Aquests processos han possibilitat el creixement econòmic, l’avanç en tecnologia i la millora del benestar i comoditat de la nostra societat, però també han suposat tot un seguit de problemes ambientals que han agreujat l’estat del medi. Aquesta degradació ambiental s’entén com a un canvi global protagonitzat per l’acció antròpica i caracteritzat per un ritme accelerat dels processos de transformació i que tenen un efecte a escala mundial.
Els principals efectes ambientals del desenvolupament humà han estat l’alteració d’ecosistemes, la reducció de la biodiversitat, i la modificació dels fluxos de matèria i energia. Transformacions que han impactat especialment sobre el territori i sobre l’atmosfera. En el primer cas, l’impacte està relacionat amb el canvi de soca-rel del paisatge i dels usos del sòl tradicionals; en el segon, en l’alteració dels intercanvis de gasos i energia, generant com a resultat el canvi climàtic que afecta tot el planeta.
Les conseqüències ambientals del canvi climàtic i de la transformació del territori tenen com a resultat la proliferació de fenòmens naturals extraordinaris capaços de desencadenar autèntiques catàstrofes naturals constituint un risc per a la població. El tipus de desastre que presenta una major ocurrència en les nostres terres són les inundacions. A Espanya, com a conseqüència d’aquest fenomen, han perdut la vida aproximadament 250 persones en els últims 10 anys.
La inundació del riu Girona del 12 d’octubre del 2007, que va afectar els municipis riberencs, fou un fet característic en la dinàmica natural mediterrània, caracteritzada per esdeveniments pluviomètrics d’elevada intensitat i pel desbordament de rius com a un fet recurrent. De fet, la província d’Alacant es troba qualificada com a una zona d’elevat risc d’inundació segons l’atles elaborat per la xarxa d’observatoris de la planificació espacial europea (ESPON) en l’any 2006. Malgrat açò, el desastre ocorregut ara fa un any a la Marina Alta no pot entendres sinó és dins d’aquesta lògica de canvi global, d’activitat humana i de transformacions accelerades.
La lluita política i tècnica contra les inundacions a cristal·litzat a nivell europeu amb la promulgació de la Directiva 2007/60, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2007, relativa a l’avaluació i gestió dels riscos d’inundació. Aprovada tan sols 11 dies després de la inundació del riu Girona, la Directiva d’avaluació i gestió dels riscos d’inundació determina que els Estats membres de la Unió Europea deuen avaluar i delimitar les zones amb risc d’inundació, elaborar mapes de perillositat, mapes de risc i plans de gestió de les inundacions per a cada unitat hidrogràfica.
De la mateixa manera, a nivell de l’Estat espanyol, cal respectar la nova Llei del Sòl, aprovada pel Real Decret 2/2008, de 20 de juny, que obliga en el seu article 15 a la realització de mapes de risc per als projectes de noves actuacions urbanístiques. I recull les obligacions i responsabilitats de les administracions estatals, regionals i locals.

Finalitat
La Carta del Riu Girona, en commemoració del primer aniversari de la catàstrofe, té com a objectiu la signatura d’un compromís per part dels agents socials i de les institucions implicades en la gestió hidrològica i territorial.
Des de la Plataforma ciutadana Riu Girona, encoratgem a les diferents administracions i institucions a signar un acord de col·laboració per a:
· Fomentar la investigació sobre les conseqüències i implicacions ambientals i socials del canvi climàtic i sobre la transformació del territori.
· Vetllar pel compliment de la legislació vigent en matèria de riscos d’inundació.
· Treballar de forma coordinada i signar acords de col·laboració per a la reducció del risc natural d’inundació sobre la població i els bens materials.

Crónica de la Jornada Técnica. Junta Directiva Plataforma

Crònica Jornades tècniques sobre prevenció dels riscos d’inundació
Plataforma Ciutadana Riu Girona - Junta Directiva
Les jornades celebrades a Els Poblets el passat dijous 26, organitzades pel Col·legi de Geògrafs i la Plataforma Ciutadana Riu Girona, ens donaren l’oportunitat a tots els veïns de la Marina de conèixer, de la mà de polítics, tècnics i acadèmics, quins són els instruments i mètodes de gestió dels riscos d’inundació.
Les xerrades van ser inaugurades pel conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, José Ramón García Antón; el conseller de Gobernació, Serafín Castellano; el president del Col·legi de Geògrafs, Antonio Prieto Cerdán; y els alcaldes de Els Poblets, El Verger i Ondara.
Tot seguit, Jorge Olcina, catedràtic de geografia de la Universitat d’Alacant, va parlar de l’estreta vinculació del clima benigne de la Marina Alta amb precipitacions extraordinàries i l’elevat risc d’inundació. Arribant a la conclusió de que la comarca és una zona de risc. Seguidament intervingué una tècnic del protecció civil, María José Crespo, que narrà quin fou el seu treball i l’evolució dels esdeveniments durant la riuada d’octubre del 2007. Per acabar la sessió del matí, Luis Javier Juaristi, Cap de Servei de Planificació i Ordenació Territorial de la Generalitat va abordar la revisió de l’actual Pla d’Acció Territorial sobre Prevenció de Riscos d’Inundació (PATRICOVA); i altre tècnic de la Direcció General d’Aigües, feu especial menció a les actuacions de prevenció d’inundacions realitzades per la Conselleria de Medi Ambient.
A la vesprada, les jornades en van reprendre amb la intervenció de Tomás Nebot, Cap d’Àrea d’Actuacions Mediambientals de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. L’enginyer va fer un repàs per les tasques de gestió ordinàries que la Confederació realitza habitualment a tota la conca el riu Xúquer, i les obres d’emergència, defensa i millora que es realitzaren a la conca del riu Girona durant i després del desbordament del riu. L’acte prosseguí amb una taula rodona, composada per agents socials, en ella prengueren part tècnics municipals i privats dedicats a l’estudi i redacció de plans de prevenció de riscos d’inundació; la Fundació LIMNE, pionera i responsable d’activitats de custòdia del territori per a la protecció dels cursos fluvials dins de l’anomenat “Projecte Rius”; i per un representant de la Plataforma Ciutadana Riu Girona.
Les jornades finalitzaren amb la lectura de la Carta del Riu Girona, manifest elaborat per la Plataforma Ciutadana Riu Girona, i que té com a objectiu la signatura d’un compromís formal entre agents socials i les diferents administracions i institucions per la lluita contra els riscos d’inundació. La presidenta de la Plataforma Ciutadana, María José Mullor, procedí a la lectura pública del manifest.
La clausura oficial de l’acte fou realitzada per Juan José Moragues, president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
Des de la Plataforma Ciutadana Riu Girona, qualifiquem les jornades tècniques com a un èxit, no només pels assistents sinó també perquè configuraren un acte pioner que permeté reunir tècnics i polítics de diferents administracions amb un objectiu comú: la lluita contra els riscos d’inundació. Esperem que les jornades siguen l’inici d’un procés de col·laboració entre les diferents administracions i la ciutadania.

Prensa tras la Jornada Técnica

Información 26/03/2009
Patricova ha impedido la urbanización de 10.000 hectáreas con riesgo de inundación
El Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova) ha permitido que 10.000 hectáreas con riesgo de inundación no se urbanizarán, ha señalado hoy el conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón.
EFE
El Patricova no es un "documento estanco", sino que se está revisando para poner al día las previsiones e incorporar datos de episodios como el ocurrido en la cuenca del río Girona en octubre de 2007, ha explicado el conseller durante la jornada sobre prevención de los riesgos de inundación celebrada en Els Poblets (Alicante).
Durante las jornadas, junto al conseller de Medio Ambiente, ha participado también el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, quienes han coincidido en que la prevención y la planificación son "fundamentales" para combatir las inundaciones.
García Antón ha destacado el papel de la ordenación territorial en la prevención de las inundaciones y ha informado de la ejecución, durante esta legislatura, de actuaciones de reforestación en unas 22.000 hectáreas en el conjunto de la Comunitat Valenciana, con una inversión global de más de 24 millones de euros.
En la comarca de la Marina Alta, la Generalitat ha invertido 37,6 millones de euros en infraestructuras hidráulicas y 11 millones de euros más en obras en estudio en la comarca durante esta legislatura, ha destacado.
Asimismo, para el conseller, las políticas de paisaje son un "elemento fundamental" en la prevención de los riesgos de la inundación, aplicadas de "forma pionera" en el estado español.
Por otro lado, Castellano ha explicado que la futura Ley Emergencias de la Conselleria de Gobernación, que modifica la anterior, incluirá la obligatoriedad de que los municipios revisen y actualicen cada seis años sus Planes Territoriales Municipales.
La modificación de la Ley creará además la Oficina Única Post Emergencias y la Mesa Social de las Emergencias, que darán "participación directa" en la gestión de las emergencias a la sociedad civil y regularán la vuelta a la normalidad tras una catástrofe, ha indicado el conseller.
http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009032600_12_867643__Alicante-Patricova-impedido-urbanizacion-10000-hectareas-riesgo-inundacion
--------------------
El Periodic.com 26/03/2009
El Patricova ha impedido que se urbanicen 10.000 hectáreas con riesgo de inundación
García Antón y Castellano han inaugurado la jornada sobre prevención de los riesgos de inundación

García Antón recuerda que se han destinado más de 48 millones de euros en materia de agua para la Marina Alta
Castellano anuncia que la nueva Ley de Emergencia establece la obligatoriedad de revisar los planes territoriales municipales cada seis años
El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, ha inaugurado, junto al conseller de Gobernación, Serafín Castellano, la jornada sobre la prevención de los riesgos de inundación que se ha celebrado en Els Poblets. Ambos han coincidido en señalar que la prevención y la planificación son fundamentales para combatir estos fenómenos y desde las dos consellerias se han establecido mecanismos para logralo.
Así, el conseller García Antón ha destacado el esfuerzo realizado desde la Generalitat en los últimos años en esta materia, especialmente con el desarrollo del Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana. (PATRICOVA)
“Un plan, ha recordado García Antón, que es un claro ejemplo de prevención y coordinación desde la ordenación del territorio y que ha permitido, que 10.000 hectáreas con riesgo de inundación no se urbanizarán desde la entrada en vigor del Patricova ya que ahora cualquier actuación urbanística tiene en cuenta este plan”.
También, ha asegurado el conseller de Medio Ambiente, no se trata de un documento estancado, sino que en la actualidad se está revisando para poner al día las previsiones del plan e incorporar los datos de los episodios como los de las lluvias en la cuenca del Girona de octubre de 2007.
Además de la ordenación territorial, para prevenir el riesgo también son igualmente importantes para la prevención y así se contemplan, las infraestructuras y la restauración hidrológico-forestal. En esta legislatura se han ejecutado o están en ejecución actuaciones de reforestación en unas 3.000 hectáreas tan solo en La Marina Alta, que en el conjunto de la Comunitat Valenciana alcanzan las 22.000 hectáreas, con una inversión global de más de 24 millones de € en lo que llevamos de legislatura..
García Antón ha destacado, asimismo, la puesta en marcha de las políticas de Paisaje como elemento fundamental para la prevención de riesgos de inundación “por primera vez ponemos en marcha políticas de Paisaje, de forma pionera en España. Si somos capaces de conservar nuestros mejores paisajes de montaña y de zonas húmedas, seremos capaces también de reforzar las funciones ecológicas que permiten que nuestros montes, bosques y humedales recarguen nuestros acuíferos y minimicen tanto las sequías como las inundaciones”.
El conseller ha anunciado que continuar luchando contra las inundaciones es una parte del compromiso con esta comarca de La Marina Alta. “Compromiso, ha continuado, que es permanente como lo demuestra la inversión de más de 37,6 millones de euros en esta legislatura en materia de agua e infraestructuras hidráulicas, muchas de ellas ya finalizadas; a lo cual hay que sumar los más de 11 millones de euros en obras que ya están redactadas o en estudio en La Marina Alta".
Además, hay que destacar el Plan de Reutilización o los Planes de Paisaje y Ordenación Territorial como instrumentos que permitirán mejorar la planificación del territorio y la eficiencia de los recursos en la comarca.
La nueva Ley de Emergencias
Por su parte el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha asegurado que la “planificación es básica para minimizar los riesgos ante una emergencia producida por un episodio de fuertes lluvias o por cualquier emergencia, y por ese motivo, desde la conselleria de Gobernación se están poniendo en funcionamiento toda una serie de iniciativas para que los municipios de la Comunitat Valenciana, y en especial los que cuentan con riesgo medio o alto de inundaciones, tengan sus planes al día”.
En este sentido, Castellano ha explicado que el Consell aprobó el pasado mes de septiembre un convenio para que los 136 municipios con riesgo medio y alto de inundaciones actualicen sus Planes municipales.
Asimismo, el conseller de Gobernación ha recordado que la nueva Ley de Emergencias que está ultimando su departamento contempla una serie de novedades dirigidas a “seguir avanzando para contar con todos los instrumentos que hagan posible el objetivo de tener una Comunitat Valenciana más preparada y segura ante cualquier emergencia”.
“Por ese motivo –ha continuado Castellano- la nueva Ley de Emergencias incluirá la obligatoriedad de que los municipios revisen y actualicen cada seis años sus Planes Territoriales Municipales”, ha asegurado el conseller de Gobernación.
La modificación de la Ley de Emergencias también regulará la vuelta a la normalidad tras una catástrofe con la creación Oficina Única Post Emergencias y la creación de la Mesa Social de las Emergencias en la que se dará participación directa en la gestión de las emergencias a la sociedad civil, ha concluido el conseller Castellano.
http://www.elperiodic.com/palicante/noticias/32696_patricova-impedido-urbanicen-10000-hectareas-riesgo-inundacion.html
-------------------------------
El País 27/03/2009
La edificación eleva el riesgo de riadas cada ocho años
A. RUIZ - Dénia - 27/03/2009
Los episodios de lluvias torrenciales como las que provocaron las pavorosas inundaciones de octubre de 2007 en el río Girona incrementarán su frecuencia cada ocho o diez años por el cambio climático. Ésta fue la advertencia que lanzó el catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante Jorge Olcina en una jornada para prevenir inundaciones celebrada ayer en Els Poblets y organizada por una plataforma vecinal.
Olcina subrayó que la nueva situación climática puede acarrear graves consecuencias en el litoral del norte de Valencia y sur de Alicante, considerado ya de "alto riesgo" por la UE porque sus condiciones geográficas lo hace proclive a grandes trombas de agua en muy poco tiempo, y por la masificación urbanística que sufre.
Otros expertos insistieron en esta línea, como el presidente del Colegio de Geógrafos de España, Antonio Prieto, quien señaló: "Debemos concienciarnos de que no es posible aprovechar cada metro cuadrado libre para construir viviendas sin pagar las consecuencias". Sin embargo, el consejero de Medio Ambiente y Urbanismo, José Ramón García Antón, discrepó: "En el Girona apenas se había urbanizado nada".
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/edificacion/eleva/riesgo/riadas/anos/elpepuespval/20090327elpval_6/Tes
-------------------------
Las Provincias 27/03/2009
El Consell protege 10.000 hectáreas en La Marina para prevenir inundaciones
García Antón destaca que han invertido 48 millones de euros para evitar catástrofes
27.03.09 - REDACCIÓN DÉNIA
El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, que inauguró ayer, junto al conseller de Gobernación, Serafín Castellano, la jornada sobre la prevención de los riesgos de inundación de la Marina Alta, celebrada en Els Poblets, señaló que la prevención y la planificación son fundamentales para combatir inundaciones como las que asolaron la comarca en octubre de 2007.García Antón destacó el esfuerzo realizado desde la Generalitat en los últimos años en esta materia, especialmente con el desarrollo del Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana. (Patricova), un plan que "es un claro ejemplo de prevención y coordinación desde la ordenación del territorio y que ha permitido, que 10.000 hectáreas con riesgo de inundación no se urbanizaran desde su entrada en vigor ya que ahora cualquier actuación urbanística tiene en cuenta este plan".
Este documento, según dijo, no está estancado, sino que se está revisando para poner al día las previsiones e incorporar los datos de los episodios como los de las lluvias en la cuenca del Girona de octubre de 2007.Además, para prevenir el riesgo en esta legislatura se han ejecutado o están en ejecución actuaciones de reforestación en unas 3.000 hectáreas solo en la Marina Alta, y en el conjunto de la Comunitat Valenciana 22.000 hectáreas, con una inversión global de más de 24 millones de euros esta legislatura. García Antón destacó, asimismo, la puesta en marcha de las políticas de paisaje como elemento fundamental para la prevención de riesgos de inundación."Por primera vez ponemos en marcha políticas de Paisaje, de forma pionera en España. Si somos capaces de conservar nuestros mejores paisajes de montaña y de zonas húmedas, seremos capaces también de reforzar las funciones ecológicas que permiten que nuestros montes, bosques y humedales recarguen nuestros acuíferos y minimicen las sequías como las inundaciones", explicó.Y finalmente afirmó que la lucha contra las inundaciones en la comarca es un compromiso que es "permanente" como lo demuestra la inversión de más de 37,6 millones de euros en esta legislatura en materia de agua e infraestructuras hidráulicas, y más de 11 millones de euros en obras.
Además, recordó el Plan de Reutilización o los Planes de Paisaje y Ordenación Territorial como instrumentos que permitirán mejorar la planificación del territorio.
http://www.lasprovincias.es/valencia/20090327/marina/consell-protege-hectareas-marina-20090327.html
--------------------------
Canfali Marina Alta
10anton-castellano-jornada
Els Poblets
Los consellers de Obras Públicas y Gobernación defienden el Patricova como protocolo base ante catástrofes

La Jornada Técnica sobre la Prevención de Riesgos de Inundación congrega a ciento cuarenta participantes
Los consellers de Obras Públicas, Agua y Medio Ambiente, José Ramón García Antón, y el de Gobernación, Serafín Castellano, han defendido el Plan de Acción Territorial sobre Prevención de Riesgos de Inundación de la Comunidad Valenciana (PATRICOVA) como protocolo base para prevenir inundaciones en la inauguración de la Jornada Técnica sobre la Prevención de Riesgos de Inundación celebradas en Auditorio Municipal de Els Poblets. La actividad, organizada por la Plataforma Riu Girona con el soporte del colegio de Geógrafos, el Ayuntamiento anfitrión, y los de El Verger y Ondara, ha congregado a ciento cuarenta participantes, entre técnicos, políticos, representantes de comunidades y sindicatos de regantes y entidades sociales.
García Antón ha calificado al PATRICOVA como “algo serio y muy profundo que por su carácter pionero en abordar la prevención y planificación de las inundaciones fue presentado al Consejo Nacional del Agua”. En este sentido, ha incidido en que su aplicación de sus parámetros en los planes urbanísticos obligaba a que muchos terrenos cumpliesen unas condiciones mínimas para evitar su inundabilidad y con ello ha erradicado que 10.000 hectáreas en toda la Comunidad Valenciana con riesgo de inundación no se hayan desarrollado”.
NECESIDAD DE PROGRESIVA ACTUALIZACIÓN
Para el responsable autonómico de de Obras Públicas, Vivienda, Agua y Medio Ambiente “pueden decirme que el PATRICOVA tiene muchos fallos, aunque en su momento fue un buen plan aunque no por ello deber ser una foto fija, sino irse modificando con atención a factores como el cambio climático”.
Esta consideración le ha llevado a atribuir la inundación por la crecida del Girona el 12 de octubre de 2007 a “una precipitación extraordinaria que es muy difícil de dominar”. A este respecto, ha recordado las actuaciones llevadas a cabo por el gobierno valenciano para paliar los efectos de la catástrofe como la adquisición de viviendas por el IVSSA y la reposición de infraestructuras como el puente de l’Almàssera de El Verger. Junto a estas actuaciones ha enmarcado iniciativas de prevención como las que han llevado a la Conselleria de Medio Ambiente a reforestar cerca de 3.000 hectáreas en la Marina Alta con un coste de 24 millones de euros en lo que va de legislatura, o la puesta en marcha de una política de paisaje pionera en España, no sólo desde el punto de vista estético sino ecológico tanto para combatir la sequía como las inundaciones.
Por su parte, el conseller de Gobernación ha incidido en la importancia de contar con una guía metodológica y básica como el PATRICOVA para afrontar estas contingencias de riesgos. Castellano ha advertido la necesidad de ser inconformistas para dotar de mayor eficiencia a las administraciones locales y a los profesionales. A este respecto ha indicado que su Conselleria prevé una modificación de la legislación de emergencias de 2002 que tenga como novedades la obligatoriedad cada seis años de actualizar los datos, la creación de una oficina única postemergencias que funcione como ventanilla única para simplificar los trámites administrativos para las ayudas que Ayuntamientos y particulares requieran, y la creación de un consejo social para que incorpore a la sociedad civil de expertos y usuarios a efectos de concienciar a las distintas poblaciones.
“Invertir en seguridad y emergencias supone invertir en los derechos de los ciudadanos, y por ello la Generalitat va a seguir con el importante esfuerzo realizado para coordinarse con los Ayuntamientos para mejorar las actuaciones en este plano”, ha justificado en aras a que la Comunidad Valenciana cuanta con 298 municipios de riesgo de inundaciones, de los que 135 han sido calificados como medio o alto.
Ambos consellers han felicitado a la Plataforma Riu Girona, a los Ayuntamientos de Ondara, El Verger y Els Poblets en una experiencia que queda encuadrado en las actuaciones que la Generalitat piensa potenciar de cara al futuro en materia preventiva.
RECLAMACION DE CONTINUIDAD
Los alcaldes de Ondara, El Verger y Els Poblets han reclamado la continuidad de esta iniciativa. En este sentido, el ondarense, Ximo Ferrando, ha reclamado una mayor implicación de todos los municipios en cuyos términos se extiende el cauce del Girona y de las diferentes administraciones a las que compete su mantenimiento. En este sentido, ha diferenciado la repercusión meramente material de la riada en Ondara con el drama humano vivido en los vecinos Beniarbeig, El Verger y Els Poblets, para apuntar que “no por ello hemos dado la espalda a los afectados, sino que abogamos por que los diferentes Ayuntamientos hagan un frente común con el objetivo de, además de reclamar las diferentes ayudas para reponer las infraestructuras públicas, reivindicar ante las distintas administraciones la necesidad de que asuman la reparación de los desperfectos causados en las propiedades privadas”.
Esta postura ha sido compartida por el alcalde de El Verger, Miguel González, quien ha agradecido el trabajo realizado por la Plataforma Riu Girona desde su constitución, y por el de Els Poblets, Jaime Ivars, quien ha matizado que las jornadas han sido programadas como un encuentro técnico, que más que expresar o reivindicar ideas particulares, analice y ofrezca información a las administraciones públicas a la hora de aplicar medidas preventivas.
La presidenta de la Plataforma Riu Girona, María José Mullor, ha agradecido por su parte la respuesta de los tres ayuntamientos en la iniciativa, además de recordar que “el Girona cuenta con treinta y ocho kilómetros de cauce, que requiere que todos pongan su grano de arena para evitar que se repita un desastre como el que vivieron los vecinos del norte de la comarca de la Marina Alta”.
CLAUSURA CON LA CARTA DEL GIRONA
La jornada ha sido clausurada por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, después de que el jefe del área de Gestión Medioambiental de este organismo de cuenca , Tomás Nebot, informase sobre todas las actuaciones que se han ejecutado en obras de emergencia y de reparación de los daños producidos por las fuertes lluvias de octubre de 2007. Moragues ha reivindicado la elaboración de la cartografía de riesgo por parte del Ministerio de Medio Ambiente que con la finalidad de que permita concretar a pequeña escala actuaciones de forma efectiva. A este respecto, ha puesto este documento a disposición de la Generalitat como instrumento que permita agilizar la revisión del referido PATRICOVA, donde ha sugerido que los informes del organismo de cuenca, aunque no vinculantes, sean preceptivos y determinantes de un modo análogo a la modificación de la Ley del Suelo donde cada administración ha resguardado sus competencias.
Asimismo, los portavoces de la CHJ han informado que el MARM, a través de esta confederación ha invertido más de 33 millones de euros en 400 actuaciones realizadas en 23 cuencas, que afectan a más de 125 municipios de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. Concretamente en la Marina Alta, según afirman, las actuaciones de limpieza y reparación de daños, reforzamiento de barrancos y márgenes, ha supuesto una inversión de cerca de cerca de 6 millones de euros.
El cierre ha tenido lugar tras la mesa redonda en los que los interesados han planteado distintas cuestiones a los técnicos, y la puesta a la firma de la Carta del Girona por parte de la Plataforma, concebida como documento de conclusiones finales que recoge los principales protocolos de actuación en prevención de desastres como el ocurrido en octubre de 2007 en la zona norte de la Marina Alta.

viernes, 27 de marzo de 2009

Video derrumbe presa Indonesia

Consecuencias de las Presas

El Mundo 270307
Unas 400 casas sumergidas
La rotura de una presa deja al menos 50 personas muertas en Indonesia

Efe Yakarta
Actualizado viernes 27/03/2009 07:15 horas
Al menos 50 personas han muerto por una riada en la capital de Indonesia tras reventar uno de los diques situados cerca de un barrio residencial de las afueras de la ciudad, informaron los servicios de emergencia.
El luctuoso suceso se produjo cuando una parte de la presa de Situ Ginung cedió a la presión del agua acumulada y causó la riada.
Cientos de residentes de Tangerang han sido desalojados y policías, bomberos, servicios sanitarios y otros funcionarios se han desplazado hasta el lugar de la catástrofe para ayudar a los damnificados y para estudiar la causa de la ruptura de la presa.
A principios de marzo, nueve personas perecieron y más de 30.000 tuvieron que abandonar sus hogares en el centro y sur de la isla de Java por las inundaciones causadas por los fuertes aguaceros.
Decenas de personas mueren cada año en Indonesia por las inundaciones y aludes durante la temporada de lluvias, que comienza en noviembre y se prolonga hasta febrero.
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/27/internacional/1238120970.html
------------------------------

El Pais
Al menos 50 muertos tras reventar una presa en Indonesia
La riada inunda un populoso barrio residencial de las afueras de Yakarta

EFE - Yakarta - 27/03/2009

Al menos 50 personas han muerto esta madrugada (hora española) a causa de la riada causada por la rotura de una presa en las afueras de Yakarta, la capital de Indonesia, y que ha inundado un populoso barrio residencial, según ha anunciado el Gobiernodel país.
La oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU en Yakarta, por su parte, sólo tiene confirmados 43 muertos, siete menos que las autoridades.
La rotura parcial del dique de Situ Ginung se produjo sobre las 02.00 hora local (20.00 del jueves en España), después de varias horas de fuertes precipitaciones, y causó una riada que anegó, hasta una altura de dos metros de agua, unas 400 casas en la región sur de Yakarta.
Policías, bomberos, equipos de rescate y sanitarios, así como otros funcionarios y miembros de organizaciones no gubernamentales y de organismos multilaterales, se han desplazado al lugar de la catástrofe para asistir a las víctimas y ayudar a restablecer el orden.
Diez horas después de la rotura de la presa, la evacuación de afectados continúa, así como el rescate y búsqueda de víctimas, mientras los expertos estudian la rotura de la presa.
http://www.elpais.com/articulo/internacional/muertos/reventar/presa/Indonesia/elpepuint/20090327elpepuint_8/Tes
-------------------------

Xornal.com 29/03/2009
Al menos 77 muertos en Yakarta por el derrumbe de una presa
El número de víctimas mortales provocado tras reventarse una presa en las afueras de la capital de Indonesia asciende ya a 77. La rotura de la presa ahogó a la mayoría de las víctimas, muchas de las cuales se encontraban dormidas cuando se produjo el suceso, que dejó bajo el agua unas 700 viviendas
Agencias
28/03/2009 12:17 h. El número de víctimas mortales provocado tras reventarse una presa en las afueras de la capital de Indonesia ha ascendido a 77, según un nuevo balance difundido hoy por el portavoz del gabinete de crisis creado por el Ministerio de Sanidad, Rustam Pakaya.
Pakaya explicó que otras 50 personas resultaron heridas, según informaciones de la agencia china Xinhua. La rotura de la presa ahogó a la mayoría de las víctimas, muchas de las cuales se encontraban dormidas cuando se produjo el suceso, que dejó bajo el agua unas 700 viviendas.
"El balance aumentará, previsiblemente, ya que hay muchas personas desaparecidas", reconoció Pakaya. A los supervivientes, les queda ahora la labor de empezar de cero, hasta tal punto que centenares de residentes de Friyadin se han visto obligados a abandonar sus casas para vivir provisionalmente en refugios o en otros edificios.
Los servicios de emergencia apuntan a las lluvias torrenciales como causa más probable. Durante la estación de lluvias son habituales los corrimientos de tierra y las inundaciones, pero las fuertes precipitaciones, unidas al mal estado de la estructura de la presa, pudieron provocar este "pequeño tsunami".
La presa, que retiene el agua del lago Situ Gintung, en el distrito de Tangerang, situado a 20 kilómetros al suroeste de Yakarta, data de los años treinta, cuando Indonesia era todavía colonia holandesa, según la prensa local.
http://www.xornal.com/artigo/2009/03/28/mundo/menos-muertos-yakarta-derrumbe-presa/2009032812175150544.html

miércoles, 25 de marzo de 2009

Prensa: Jornada Técnica y firma de la Carta del Girona

Las Provincias 25/03/2009
Ayuntamientos y colectivos de la Marina firman la Carta del Riu Girona para evitar inundaciones El acto oficial se celebra mañana en Els Poblets a la conclusión de las I Jornadas técnicas sobre catástrofes naturales
REDACCIÓN EL VERGER
Mañana jueves, 26 de marzo, tendrán lugar las primeras Jornadas Técnicas sobre la Prevención de Riesgos de Inundación, y por este motivo los alcaldes de El Verger, Miguel González, Ondara, José Joaquín Ferrando, y Els Poblets, se unieron ayer para presentar de modo conjunto el contenido de este evento, del que saldrá la "Carta del Girona", un documento que reunirá las conclusiones finales de las ponencias que se impartirán.
A la presentación, que tuvo lugar en El Verger, asistió también la presidenta de la Plataforma Riu Girona, María José Mullor, impulsora de la iniciativa que ha contado con el respaldo de estos tres municipios.
Las jornadas se desarrollarán en el Auditorio de Els Poblets y tendrán un carácter eminentemente técnico, de forma que servirán para analizar y debatir los riesgos de inundación y las posibles acciones para prevenir nuevas riadas.
De las ponencias e intervenciones que se realicen a lo largo del día saldrá la llamada "Carta del Girona", un documento de conclusiones finales que recogerá los principales protocolos de actuación en prevención de desastres como el ocurrido en octubre de 2007 en esta zona de la Marina Alta.
Así, la inauguración tendrá lugar a las 9.30 horas, con la intervención del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, el presidente del Colegio de Geógrafos de España, Antonio Prieto Cerdán, y los alcaldes de los tres municipios organizadores: El Verger, Ondara y Els Poblets.
A este acto seguirá la primera ponencia con el título de Clima y riesgos en la Marina Alta: la inadecuación de los periodos de retorno a los efectos pluviométricos, a cargo del catedrático de Geografía Jorge Olcina, a la que le seguirán otras cuatro intervenciones sobre temas como Gestión de Riesgos, Revisión del Patricova, Actuaciones de Prevención y Actuaciones de Defensa, todas ellas impartidas por profesionales de prestigio.
Por la tarde, tras una mesa redonda, se recogerán todas las conclusiones del día para elaborar la "Carta del Girona", que será refrendada por los asistentes que así lo quieran. Entre otros, está prevista la presencia de la mayoría de alcaldes de los municipios por donde discurre el cauce del Girona.
El alcalde de El Verger, Miguel González, agradeció el trabajo realizado por la Plataforma Riu Girona desde su constitución, y recordó la importancia de "implicar a los municipios del riu Girona para que cada uno asuma su parte de mantenimiento, de forma que no vuelva a pillarnos desprevenidos".
En términos similares se expresó el alcalde de Els Poblets, Jaime Ivars, quien remarcó que las Jornadas "se han programado como un encuentro técnico, no para expresar o reivindicar ideas particulares" sino para analizar y ofrecer información a los técnicos que después se encargarán de aplicarlas en cada administración pública.
El alcalde de Ondara, José Joaquín Ferrando, expresó su convencimiento de que serán muchos los municipios que se adhieran a la Carta y resaltó el gran interés de las ponencias programadas.
Para el primer edil sería fundamental que estas jornadas tuvieran continuidad en el tiempo ya que "tenemos mucho que aprender de nuestro río".
Desde la Plataforma Riu Girona, la presidenta, María José Mullor, agradeció la implicación de los tres ayuntamientos en este evento y recordó que el Girona "son 38 kilómetros de río, desde su inicio a su desembocadura", con lo cual, todos deben poner su grano de arena para evitar que se repitan desastre como el que vivieron los vecinos del norte de la comarca de la Marina Alta.
El acto de clausura de las jornadas lo protagonizará, según el programa de mano entregado a los medios, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, alrededor de las 20,30 horas.
http://www.lasprovincias.es/valencia/20090325/marina/ayuntamientos-colectivos-marina-firman-20090325.html
------------------------------
Información 25/03/2009
Alcaldes del PP reclaman medidas para evitar otra riada en la cuenca del Girona
Las primeras jornadas técnicas contra inundaciones se celebran mañana en Els Poblets y debatirán acerca de los riegos de las avenidas

M. J. MASCARELL
Las primeras Jornadas Técnicas sobre la Prevención de Riesgos de Inundación se celebran mañana en la Marina Alta y, por este motivo, los alcaldes del Verger, Miguel González, els Poblets, Jaume Ivars, y Ondara, Ximo Ferrando, se reunieron ayer para presentar las ponencias junto a la presidenta de la Plataforma del Riu Girona, María José Mullor.
Las jornadas se desarrollarán en el auditorio dels pobletees a partir de las 9 horas de la mañana y tendrán un carácter eminentemente técnico, de manera que servirán para analizar y debatir los riesgos de inundación y las posibles acciones para prevenir nuevas riadas como la que asoló la comarca en 12 de octubre de 2007. Una de las ponencias tiene como objetivo debatir la revisión el Plan de Acción Territorial sobre Prevención de Riesgos de Inundación (Patricova), a cargo de la Conselleria de Medio Ambiente y Urbanismo. Según el primer edil dels pobletees, Jaume Ivars, "existe una sensibilidad técnica sobre la necesidad de modificar el documento porque el Patricova es de 1995 y está ya desfasado". En esta línea, el munícipe del Verger también apuntó la urgencia de tomar acuerdos de cara a "controlar el río, la suciedad y las cañas que acumula así como las edificaciones que se levantan al lado del cauce".
La mala planificación urbanística siempre ha sido uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno Central y la CHJ para culpar al Consell de las consecuencias de la riada. Sin embargo, ahora es la Generalitat la que pone sobre la mesa en estas jornadas la necesidad de revisar el Patricova.
http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009032500_17_867054__Marina-Alta-Alcaldes-reclaman-medidas-para-evitar-otra-riada-cuenca-Girona

miércoles, 11 de marzo de 2009

Prensa sobre la Jornada Técnica

WEB Ajuntament Els Poblets
INSCRIPCIÓN JORNADAS (castellà, deutsch, english)
Tomen nota que aunque “Las Jornadas Técnicas sobre la prevención de Riesgos de Inundación” que se celebraran el 26 de marzo en la Escuela-Auditorio de Els Poblets son gratuitas, para poder asistir es necesario inscribirse en el correo electónico: esther@els-poblets.org o directamente en el Ayuntamiento (Preguntar por Esther)
Descargar folleto
Please have in mind that you need to enroll for the participation in the "Tecnical conference about the prevention of floods" which will be held on the 26th of March in the auditorium of Els Poblets. It´s participation is free of charge. If interested write to the following e-mailadress: esther@els-poblets.org or you can also do the enrollment directly in the townhall, asking for Esther. Thanks.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß die Veranstaltung zur Vorsorge vor Überschwemmungen "Las Jornadas Tecnicas Sobre La Prevención De Riesgos De Inundación", die am 26. März im Auditorium von Els Poblets stattfindet, GRATIS ist.Wer teilnehmen möchte, kann sich einschreiben unter der e-mail-Adresse :esther@els-poblets.org oder direkt im Rathaus(fragen Sie nach Esther). Danke Schön.
http://www.elspoblets.es/noticias.php?a=notver&id=249
--------------------------
Las Provincias 04/03/2009
Jornadas técnicas sobre prevención de inundaciones
REDACCIÓN ELS POBLETS
El próximo 26 de marzo, el auditorio de Els Poblets acogerá las Jornadas técnicas sobre la prevención de los riesgos de inundaciones que organizan el Colegio de Geógrafos de la Comunitat Valenciana, y los ayuntamientos de Ondara, El Verger y Els Poblets, los más afectados por la riada de octubre de 2007.Colaboran el Macma, la Generalitat, la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Fundación Limne. La jornada la inaugurará el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, a las 9 horas. Por la tarde, a las 20.15 horas, se firmará la Carta del riu Girona.
http://www.lasprovincias.es/alicante/20090304/marina/jornadas-tecnicas-sobre-prevencion-20090304.html
-----------------------
El Economista.es 10/03/2009
Riu Girona: Jornadas para evitar el riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana
EcoDiario 16:59 - 10/03/2009
El próximo 26 de Marzo de 2009 en el auditorio del municipio alicantino de Els Poblets (Marina Alta), se celebrarán las primeras jornadas sobre riesgos de inundación, con la firma del manifiesto del Río Girona.
Los asistentes
El acto está organizado por la delegación territorial del Colegio de Geógrafos de la Comunidad Valenciana y los ayuntamientos de Ondara, El Vergel y el Poblets, y será inaugurado por el Presidente del Colegio de Geógrafos de España, Antonio Prieto, y los Consellers de la Generalitat José Ramón García Antón y Serafín Castellano.
El acto de clausura lo realizará el presidente de la Confederación Hidrográfica de Júcar, Juan José Moragues, con la invitación a la firma del manifiesto a todos los alcaldes de la Marina Alta y agentes intervinientes en el acto. La jornada contará con responsables técnicos de las Consellerias de Gobernación y Medio Ambiente, así como responsables técnicos del organismo del cuenca. Además, se cuenta con la presencia y las aportaciones académicas del Catedrático de Geografía y Director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina y una completa mesa redonda, moderada por Gersón Beltrán López (presidente de la Delegación Territorial del colegio de Geógrafos).
Cooperación de municipios
Con estas jornadas se pretende concienciar a las administraciones para que existan principios de cooperación y coordinación entre las distintas administraciones ante el riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana, además de convertir la Comarca de la Marina Alta, en un referente con proyección exterior en materia de Riesgos Naturales.
El colectivo profesional de geógrafos, preocupados por los problemas territoriales de la sociedad valenciana, trata de sentar las bases científicas, para conseguir que las administraciones operantes en el territorio de la Comunidad Valenciana, cuenten con los geógrafos para comprender y entender mejor el comportamiento y dinámicas de nuestro clima y la gestión territorial, con vistas a un mejor entendimiento entre sociedad civil y los distintos niveles de la administración pública. El acto pretende dar cumplida respuesta a una demanda social, con el fin de que no se produzcan desgracias como las acontecidas en el 12 de octubre de 2007 con el desbordamiento del río Girona.
http://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/1089827/03/09/Riu-Girona-Jornadas-para-evitar-el-riesgo-de-inundacion-en-la-Comunidad-Valenciana.html

miércoles, 4 de marzo de 2009

Cartas a la Conselleria y a la Confederación preguntando por las caracteristicas del puente nuevo de El Verger

A LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y VIVIENDA

Dª Mª JOSE MULLOR MORENO, mayor de edad, con domicilio en 03770 El Verger, C/ Ondara, nº 4-b y provista del NIF 76.080.659, actuando en calidad de Presidenta de la Plataforma Ciutadana Riu Girona con CIF G 54337597; ante la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, comparece y como mejor en Derecho proceda, DICE:

Que con el fin de seguir con la labor de promoción del estudio y la investigación de las avenidas del río Girona y con el objeto de conocer la situación real actual del cauce del río y las infraestructuras existentes ante la eventual llegada de nuevas lluvias y posible riesgo de avenidas, interesa se facilite a la Plataforma la siguiente información con relación a las obras de construcción de un nuevo puente tras la demolición del existente a la altura de la C/ Almassera el pasado mes de octubre 2008

I.- Plazo previsto para su construcción y total acabado garantizando la circulación vial y de peatones, así como empresa adjudicataria de las obras.

II.- Características del nuevo puente a construir, tales como ancho del tablero, altura respecto al cauce, será totalmente diáfano, etc…

III.- Si la capacidad hídrica del cauce resultante tras la construcción del puente, será suficiente para aguantar las posibles avenidas sin riesgo de desbordamiento.

IV.- Si por su estructura y configuración se evitará la formación de tapones con restos de cañas y podas y resistirá la fuerza del agua en caso de avenida torrencial.

V.- Carácter de las obras, es decir si el puente será definitivo o tiene carácter de provisionalidad a la espera de la redacción del Plan Director.


En definitiva interesa se informe si una vez concluidas las obras del puente y este haya sido sustituido, se garantizará que el mismo podrá soportar una avenida torrencial de las características de la ocurrida en octubre 2007 y se evitará el riesgo de desbordamiento con el consiguiente peligro para las personas y los bienes.

Por lo expuesto:

A LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA Y VIVIENDA SOLICITO: Que teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma, lo admita y en su virtud, acuerde informar acerca de los extremos interesados.

En Valencia, a cuatro de febrero de dos mil nueve.
(Se manda copia exacta a la Confederación Hidrgráfica del Jucar)